?

Log in

No account? Create an account
Оборотни, миксаморфы и культ животных [entries|archive|friends|userinfo]
Оборотни, миксаморфы и культ животных

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Альгерд Абухович о преимуществах волчьего образа жизни [May. 25th, 2012|07:14 pm]
Оборотни, миксаморфы и культ животных

werebeast_ru

[m_krokodilov]
[Tags|, , ]

Чараўніца уракла:
Быў я колісь ваўкалакам,
Бегаў чортам ўздоўж сяла;
I к гавядам поўзаў ракам,
I людскую знаў гаворку,
I з сабакамі з надворку
Гаварыць я спосаб меў.
За гумном раз ціха сеў,
Ажно Лыска прыляцеў,—
Як на панскай службе стаў,
Па прыязні ён мне кажа:
«Кінь ты, куме, жытло ўражжа:
Цяпер марна прападаеш,
А ты ж гэткі спосаб знаеш:
Майму пану стань служыць,
Табе добра будзе быць».
«А ты дурню, думаў я:
Мне вярнуцца да сяла?
3 сваім панам і сялом
Задушыся ты калом,
Хоць галодзен — я свабодзен,
Гдзе мне цягне — там бягу,—
На свабодзе прападу,
А ў няволю — не пайду!
Буду вольным ваўкалакам,
Ты ж — на прывязі сабакам!»
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: kolyvanski
2012-05-25 06:48 pm (UTC)
На свабодзе прападу,
А ў няволю — не пайду!
Буду вольным ваўкалакам,
Ты ж — на прывязі сабакам!

Знатно!
(Reply) (Thread)